INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
 
Ďalšie informácie
Môj RadioLAN WebMail

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Vážený zákazník,

naša spoločnosť sa venuje zabezpečovaniu ochrany spracúvaných osobných údajov a ostatných dát, ktorá výplýva zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - tzv. “GDPR”, ktoré nadobudli účinnosť dňa 25.05.2018.

RadioLAN, spol. s r.o. je telekomunikačný operátor a považuje sa tak za “podnik” v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZEK”). Našim zákazníkom poskytujeme najmä elektronické komunikačné služby v zmysle ZEK (t.j. telekomunikačné služby) ako napríklad pripojenie do internetu, telefónne služby - VoIP, dátové služby, zabezpečenie prijímania televíznych programov od poskytovateľov retransmisie, a pod.

Nižšie v prílohe uvádzame dokument, ktorý je spracovaný za účelom informovať Vás o tom ako osobné údaje spracúvame, prečo ich spracúvame, ako s nimi nakladáme, ako nás môžete kontaktovať vo veci Vašich osobných údajov, ako môžete podávať žiadosti týkajúce sa Vašich osobných údajov a uplatňovať iné práva a informovať Vás o všetkom, o čom Vás na základe platnej legislatívy máme oboznámiť. Našim cieľom je vysvetliť Vám všetky otázky, ktoré sa týkajú spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany našej spoločnosti, a to čo najprehľadnejším a najzrozumiteľnejším spôsobom.

Zásady, účely a podrobnosti ochrany osobných údajov v našej spoločnosti sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov (PDF).

Data Protection Officer (DPO)

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o Vás sú nesprávne, alebo neúplné, tak nás kontaktujte. V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame Vaše osobné údaje, obráťte sa so svojimi otázkami a žiadosťami o informácie k spracúvaniu osobných údajov RadioLANom, alebo s požiadavkou o realizáciu niektorého z práv dotknutých osôb v zmysle nariadenia GDPR na našu zodpovednú osobu - Data Protection Officer (DPO).

Kontaktovať zodpovednú osobu môže dotknutá osoba na nasledujúcich kontaktoch:

  • písomne na adrese sídla našej spoločnosti: RadioLAN, spol. s r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
  • e-mailom: zodpovednaosoba@radiolan.sk

Naša zodpovedná osoba preskúma Vašu námietku a bude s Vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete poslať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.