INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
 
Ďalšie informácie
Môj RadioLAN WebMail

Podpora

Nastavenie elektronickej pošty

Nastavenie elektronickej pošty - návod vo formáte pdf:

Microsoft Outlook 2003 SK
Microsoft Outlook 2003 CZ
Microsoft Outlook 2003 EN
Microsoft Outlook 2007 SK
Microsoft Outlook 2007 EN
Microsoft Outlook 2010 SK
Microsoft Outlook 2013 a 2016 SK
Microsoft Outlook Express
Mozilla Thunderbird ver.16
Windows LiveMail 2011 SK

Nastavenie serverov

SMTP: mail.radiolan.sk
POP3: mail.radiolan.sk
IMAP: mail.radiolan.sk
POP3s: mail.radiolan.sk
IMAPs: mail.radiolan.sk

Zmena hesla e-mail konta cez webmail

Návod na zmenu hesla
Link na zmenu hesla

Na otvorenie súborov použite Adobe Acrobat Reader Acrobat Reader

Webmail

Užívatelia môžu pristupovať ku svojej emailovej schránke aj prostredníctvom webmailu. Pri zadávaní užívateľského mena je potrebné zadať aj doménu (tj. časť za @). Opäť tu platí, že emailová adresa je užívateľské meno a preto je potrebne zadať ju pri prihlásení na webmail spolu s doménou.

Emailová adresa = Prihlasovacie meno

POP3 vs. IMAP

POP3

Post Office Protocol – server pracuje len ako záchytná schránka, z ktorej si klient presúva e-maily k sebe a ukladá lokálne. Pôvodne bol navrhnutý na podporu "offline" spracovania emailov. Offline v tomto prípade znamená, že emaily sú doručované na (obvykle zdieľaný) server a používatelia pracovných staníc periodicky spúšťajú klientský mailový program, ktorý sa konektuje na server a nahráva všetky čakajúce emaily na klientský počítač. Takže celé spracovanie emailov sa deje na klientských počítačoch. Po prenesení na klientské počítače sú emaily zmazané zo servera.

Výhodou je, že systém je veľmi jednoduchý, nenáročný na zdroje a správu, hlavne na strane ISP (poskytovateľa internetových služieb). Všetky e-mailové klientské programy (vrátane Outlook Express) podporujú tento protokol.

Nevýhodou je to, že e-maily sú len na jednom počítači a nie sú prístupné z ďalších staníc na internete.

IMAP

Internet Message Access Protocol – prichádzajúce e-maily ostávajú na serveri, na klientskom počítači sa vytvára len kópia stavu poštového priečinka umiestneného na serveri.
IMAP môže tiež pracovať v offline režime, ale jeho hlavná sila je v "online" režime práce. V online režime sú emaily opäť doručované na zdieľaný server, ale klient ich nekopíruje všetky naraz a nezmaže naraz zo servera. Je to viac interaktívny klient-server model, kde klient žiada server o hlavičky emailov alebo o jednotlivé telá špecifických emailov alebo operácie nad týmito správami, napr. vyhľadávanie,... Správy v mailovom úložisku môžu byť označované rôznymi príznakmi ako "zmazané", "odpovedané",... ale stále zostávajú na serveri. Takže IMAP je navrhnutý tak aby umožňoval manipuláciu s vzdialenými poštovými schránkami tak, ako keby boli lokálne. V závislosti na klientskom programe, ktorý sa používa na spracovanie emailov, a požiadavkách na architektúru systému používateľ si môže ukladať emaily priamo na svojom počítači alebo na zdieľanom serveri alebo na oboch zároveň.

Výhodou je lepšia možnosť správy, archivovania a zálohovania e-mailov. Je výhodnejší pri pomalom pripojení do internetu. Je vhodný aj na prístup k neemailovým dátam.

Nevýhodou je, že sa vám rýchlo zaplní schránka a nemôžete prijímať ďalšie e-mail správy.


WIFI ROUTER TP-LINK ARCHER C5, ARCHER C20

Zmena názvu siete SSID a zmena WIFI hesla - ARCHER C5
Zmena názvu siete SSID a zmena WIFI hesla - ARCHER C20

WIFI ROUTER TP-LINK TL-WR740N, TL-WR84xN

ISO súbor inštalačného CD TP-LINK TL-WR740N

Zmena nastavení protokolu TCP/IP sieťového adaptéru v PC
Zmena nastavenia protokolu PPPOE
Zmena názvu siete SSID a zmena WIFI hesla
Zmena frekvencie wifi routra
Ako odstrániť existujúci profil bezdrôtovej siete v systéme Windows XP

WIFI ROUTER LB-LINK BL-WR1100

Zmena vysielacej frekvencie wifi routra

Servis Domácich liniek

Bezdrôtové a Optické programy, Klik, Home Link, Surfer, Doma.

Skôr než nahlásite poruchu pripojenia, skúste reštart antény a WIFI routra.

Poruchu je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 02/33004111. Počkajte na výber a tlačidlom 2 na Vašom telefóne zvoľte domáce pripojenie. Zanechajte nám všetky potrebné údaje pre Vašu správnu identifikáciu, najmä meno, miesto pripojenia, a spätný kontakt. Službukonajúci technik preskúma Váš problém a pokúsi sa ho na diaľku odstrániť. Servisné oddelenie rieši problémy nepretržite, teda aj večer, alebo cez víkend. Ak nie je možné vyriešiť problém na diaľku, dohodneme si s Vami termín servisného zásahu. Servisný zásah (výjazd) je pre tento typ liniek možný IBA počas pracovného dňa v pracovnom čase.

Podľa objednávky služby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o pripojení, majú cieľovú dostupnosť 99% na tridsaťdňovej mesačnej báze. Dostupnosť nie je redukovaná plánovanou údržbou a výpadkami spôsobenými zariadeniami zákazníka (napr. nedostupnosť el. energie u zákazníka, porušenie káblov a pod.)

Podľa objednávky služby prevádzkovateľ garantuje začatie odstránenia nedostupnosti služby spôsobenej jeho konaním do 8 hodín od ohlásenia poruchy počas pracovnej doby. Pracovná doba sa počíta od 8:00 do 17:00 počas pracovného dňa.

Spoplatnenie služieb servisu domácich liniek

Ak je nutnosť servisného zásahu zapríčinená prevádzkovateľom, je servisný zásah u klienta BEZPLATNÝ. V praxi to znamená, že ak na konektore RJ45 (tvorí prípojku do siete internet) nie je dostupnosť služby internet špecifikovanej v zmluve o pripojení a objednávke služby z dôvodu pochybenia prevádzkovateľa, ide o bezplatný zásah. V každom inom prípade sa jedná o spoplatnený zásah. Prípady ako nedostupnosť elektrickej energie na napájanie koncového zariadenia, vypnuté koncové zariadenie, fyzické poškodenie niektorej z častí reťazca: anténa, kábel, zariadenie; preloženie niektorej z častí koncového zariadenia a pod. ide o vinu zákazníka. Takýto zásah je vždy spoplatňovaný podľa cenníka, alebo individuálne podľa dohody.

Medzi takéto zásahy patrí aj zmena parametrov nastavení v PC, odpojenie káblu z prípojky, konfigurácia domácej LAN siete, zavírusovaný PC u klienta, svojvoľná zmena nastavení koncového zariadenia, vyresetovanie zariadenia, a pod.

Vo všeobecnosti platí, že akýkoľvek úkon, ktorý sa vykonáva osobným zásahom na strane zákazníka je spoplatnený. Bezplatný zásah je len v prípade, že nedostupnosť služby nie je zavinená zákazníkom.

Spoplatnenie servisu pripojenia je paušálnym poplatkom podľa tarify konkrétnej služby - napr. pre domáce programy je výjazd spoplatnený sumou 17,00 € s DPH + dopravné náklady (0,30 €/km) a ďalší použitý materiál. Ak je servisný zásah spôsobený vadou zakúpeného, alebo zapožičaného koncového zariadenia bez cudzieho zavinenia počas záručnej doby (24 mesiacov), je toto zariadenie na mieste vymenené, pričom servisný zásah sa počíta ako spoplatnený, nové zariadenie nie je spoplatnené.

Ak si zákazník praje servis, ktorý nesúvisí s pripojením RadioLAN (napr. domáca LAN sieť, servis PC, servis káblov, koncoviek, vlastných routerov, wifi a pod.) môže si objednať servis vyžiadaný zákazníkom. Tento je spoplatnený v zmysle tarify 30,00 € s DPH za každú začatú hodinu + dopravné náklady (0,30 €/km) a ďalší použitý materiál. Takýto servis vykonávame len zákazníkom, ktorí odoberajú niektorú zo služieb spoločnosti RadioLAN. Spoločnosť RadioLAN má právo odmietnuť servis, ktorý nesúvisí s pripojením.

Servis firemných programov a programov s extra zmluvným servisom

Garantované linky, Connect linky, Garant LINK

Poruchu je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 02/ 33004111 v ľubovoľnom čase. Ak nie je možné vyriešiť problém na diaľku, je potrebné dohodnúť sa na servisnom zásahu u zákazníka priamo s technikom. Servisný zásah (výjazd) je pre tento typ liniek kedykoľvek non-stop 24 hodín denne.

Podľa objednávky služby čl. 3.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o pripojení, majú cieľovú dostupnosť až 99,7% na tridsaťdňovej mesačnej báze. Dostupnosť nie je redukovaná plánovanou údržbou a výpadkami spôsobenými zariadeniami zákazníka (napr. nedostupnosť el. energie u zákazníka, porušenie káblov a pod.).

Podľa článku 3.5 objednávky služby prevádzkovateľ garantuje odstránenie poruchy do 8 pracovných hodín pri štandardnej úrovni služby SLA a do 4 pracovných hodín pri zvýšenej úrovni služby SLA. Doba sa počíta od času nahlásenia poruchy. Prevádzkovateľ sa snaží o urýchlené riešenie problému v zmysle servisnej zmluvy SLA ( Service Level Agreement ) 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Spoplatnenie služieb servisu garantovaných liniek

Ak je nutnosť servisného zásahu zapríčinená prevádzkovateľom, je servisný zásah u klienta BEZPLATNÝ. V praxi to znamená, že ak na konektore RJ45 (tvorí prípojku do siete internet) nie je dostupnosť služby internet špecifikovanej v zmluve o pripojení, ide o chybu prevádzkovateľa. Výnimku tvorí nedostupnosť elektrickej energie na napájanie koncového zariadenia, alebo fyzické poškodenie niektorej z častí reťazca: anténa, kábel, modem. Pri tejto výnimke je servisný zásah spoplatňovaný podľa cenníka služieb.

Pri extra zmluvnom servise je bezplatný každý servisný zásah. Za extra zmluvný servis sa považuje externá správa siete prostredníctvom RadioLAN, spol. s r.o.

Ak je nutnosť servisného zásahu zapríčinená klientom, ide o platený servisný výjazd. Medzi takéto zásahy patrí najmä zmena parametrov nastavení v PC, WiFi routeri, poškodenie zariadení, nedostupnosť napájania zariadenia, odpojenie káblu z prípojky, problémy na lokálnej LAN sieti u zákazníka, vírusy, svojvoľná zmena nastavení modemu, vyresetovanie modemu a pod.

Spoplatnenie servisu, ktorý je zapríčinený klientom je paušálnym poplatkom 14,28,- € bez DPH. Ak je servisný zásah spôsobený vadou zakúpeného, alebo zapožičaného zariadenia bez cudzieho zavinenia počas záručnej doby (24 mesiacov), je toto zariadenie na mieste vymenené, pričom servisný zásah sa počíta ako platený.

Reklamácia tovaru

Pred uplatnením reklamácie si pozorne prečítajte Reklamačné podmienky, potom postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  • Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou (náklady na prepravu hradí odosielateľ).
  • Tovar nesmie byť mechanicky( zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel) ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji) poškodený, inak strácate nárok na záruku.
  • K tovaru priložte kópiu faktúry a dodacieho listu s výrobným číslom vadného výrobku.
  • K tovaru priložte Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať. Nezabudnite priložiť podrobný popis závady a podrobný popis podmienok pri ktorých sa závada prejavuje.

Reklamačné podmienky

Pretože RadioLAN, spol. s r.o. predpokladá u svojich zákazníkov odbornú technickú úroveň adekvátnu odborníkom zaoberajúcim sa sieťovými technológiami, neručí za škody spôsobené neodbornou inštaláciou alebo neodborným používaním výrobkov.

RadioLAN, spol. s r.o. neručí za zachovanie údajov uložených na reklamovaných dátových médiách (flash disky, flash pamäte v aktívnych zariadeniach apod.) a nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich stratou alebo zneužitím.

Zároveň RadioLAN, spol. s r.o. považuje za neoprávnené reklamácie, ktoré vzniknú svojvoľným preprogramovaním obsahu flash pamäte v aktívnom zariadení, aj keď sa jedná o firmware získaný priamo zo stránky výrobcu, prípadne RadioLAN, spol. s r.o.

Odovzdanie tovaru

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s technikom RadioLAnu, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Zabaľte ho do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare posielajte jeho príslušenstvo (CD média, diskety, manuály, káble, zdroje). Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom so servisným oddelením.

Tovar samozrejme nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel) ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, poškodené stabilizátory vplyvom pripojenia iného ako nominálneho napätia) poškodený, inak automaticky strácate nárok na záruku.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou, výrobky poškodené nedbanlivosťou, zariadenia zničené inštaláciou nesprávneho FIRMWARu, ventilátory používané v prašnom prostredí, zariadenia s ventilátormi, ktoré sa pokazili vplyvom zastavenia ventilátora, lebo pracoval v prašnom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na prehriate zariadenia alebo na zariadenia inštalované v prostredí inom ako tepelne zodpovedajúcom údajom v návode na použitie. Preto kontrolujte pravidelne stav Vášho zariadenia a pri prípadnom zastavení ventilátora, alebo spozorovaní jeho nesprávnej činnosti kontaktujte servis RadioLAN, spol. s r.o.. Zároveň sa záruka nevzťahuje na zariadenie poškodené vplyvom prepólovania napájacieho napätia alebo pripojenia iného ako dodávaného zdroja. Tiež sa záruka nevzťahuje na zariadenia poškodené vplyvom pripojenia “upravovaného” príslušenstva (zdroje a podobne).

V poslednom období je trend zničiť zariadenie úplne, pripojením vyššieho ako nominálneho napájacieho napätia, alebo prepólovaním napájacieho napätia v prípade nespokojnosti s inou funkčnosťou zariadenia. Takéto chyby zariadení sú však ľahko rozpoznateľné a zariadenia NEBUDÚ vyreklamované. Preto prosím nerobte podobné zásahy.

Stav riešenia reklamácie si môžete overiť bud telefonicky na 02/33 00 40 00 alebo e-mailom na office@radiolan.sk.

Doprava tovaru

Po dohode so zákazníkom je možné odoslať zariadenie späť prostredníctvom spoločnosti UPS (nie pošta), pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky, doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné.

Prepravu tovaru naspäť zabezpečuje dodávateľ na svoje náklady, ale iba v prípade oprávnených reklamácií. Akýkoľvek iný spôsob prepravy uhrádza zákazník.

V každom prípade aby vybavená reklamácia mohla byť zaslaná je nutné sa telefonicky (02/ 33 00 40 00), alebo akýmkoľvek iným spôsobom ozvať (e-mail, list). V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u dodávateľa. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

Reklamácia

Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je 24 mesiacov a dokladom pre vybavenie reklamácie je faktúra, alebo dodací list.

V prípade mimozáručnej opravy sa prosím predom informujte na cenu opravy.

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 3-15 dní, maximálne 30 dní) opravený, prípadne vymenený za iný opravený alebo nový kus rovnakého typu.

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.( Zariadenia rovnakého typu už nemusia byť na trhu).

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu.

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie

Neúplný popis závady. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu závady "nefunguje". Ak technik začne testovať zariadenie a toto nabehne, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis závady napr. “pri nastavení módu Ad-Hoc sa zariadenie nespojí so zariadením pracujúcim rovnakým módom. Zariadenie na ktoré sa pripája pracuje s inými zariadeniami korektne”.

Zlé nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne.

Zlá verzia FIRMWARu. Veľa chýb vzniká inštaláciou FIRMWARu, ktorý nie je určený pre daný typ zariadenia, alebo pri inštalácií vznikne problém s napájaním a podobne. V žiadnom prípade nemeňte FIRMWARE.

Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Napr. kúpil som zariadenie WX1590 a toto korektne nepracuje oproti iným Access pointom fy ORINOCO v móde AP Client. Táto vlastnosť nie je závadou. Prosím, pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami.

Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Taktiež je nutné pri vybraných produktoch počkať na odpoveď výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za opravený kus, výmena za nový typ, výmena za novší model s doplatkom, vrátenie peňazí) čím sa môže doba reklamácie predĺžiť až na jeden mesiac.