INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
 
Ďalšie informácie
Môj RadioLAN WebMail

Túto stránku upravujeme

Z dôvodu zlúčenia spoločností RadioLAN a Slovanet od 1.4.2023 túto stránku práve upravujeme a momentálne preto nemusí obsahovať aktuálne informácie. Navštívte nás, prosím, o niekoľko dní alebo zatiaľ prejdite na stránku Slovanet. Ďakujeme.

Základné informácie

Základné informácie


Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou RadioLAN, spol. s r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť RadioLAN“ , alebo len “RadioLAN”) na základe § 83 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „ZEK“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1. Identifikačné údaje podniku

 • Obchodné meno: RadioLAN, spol. s r.o.
 • Sídlo spoločnosti: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava (na tejto adrese sa nenachádza pobočka)
 • IČO: 35 892 641
 • IČ DPH: SK2021847982
 • Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 32392/B

Kontakty

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť RadioLAN poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb. Podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti RadioLAN a na www.radiolan.sk, a to najmä v príslušných Tarifách a Všeobecných podmienkach dostupných v sekcii Dokumenty a tarify. Podrobnejšie informácie a doplnkové informácie sú dostupnou formou popísané v doplňujúcej sekcii Časté otázky.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach a v Tarifách pre príslušné služby.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a o možnosti jej ukončenia sú uvedené v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb (pričom dĺžka doby viazanosti je určená v závislosti od konkrétnej komerčnej ponuky), alebo v prípadoch bez viazanosti vo Všeobecných podmienkach príslušných ku každej službe.

Podrobnejšie informácie a doplnkové informácie sú dostupnou formou popísané v doplňujúcej sekcii Časté otázky.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v Tarifách, k príslušným službám.

Podrobnejšie informácie a doplnkové informácie sú dostupnou formou popísané v doplňujúcej sekcii Časté otázky.

Spoločnosť RadioLAN neposkytuje žiadne osobitné služby pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami.

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti RadioLAN je uvedený v príslušných Všeobecných zmluvných pomienkach na konkrétnu službu, ktorej sa reklamácia týka. Osobitný dokument “Reklamačný poriadok – služby” je dostupný na stránke Dokumenty a tarify.

Reklamačný poriadok týkajúci sa tovaru predaného spoločnosťou RadioLAN je uvedený na stránke Dokumenty a tarify.

Spoločnosť RadioLAN má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t. j. vzájomnou dohodou.

V prípade, že zákazníkove reklamačné konanie týkajúce sa tovaru alebo služieb bolo ukončené, a zákazník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na telekomunikačného ombudsmana, ktorý sa ním bude zaoberať. Riešenie sporu telekomunikačným ombudsmanom je mechanizmom urovnania sporov, ktorý je vedený spoločnosťou RadioLAN.

V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.

V prípade uznania reklamácie na tovar ma zákazník právo na jedno z nasledujúcich plnení: opravu tovaru, výmenu tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, a to všetko podľa okolností konkrétneho prípadu a v zmysle Reklamačného poriadku dostupného na stránke Dokumenty a tarify a platnej legislatívy.

V prípade uznania reklamácie na elektronické komunikačné služby má účastník v zmysle platnej legislatívy a príslušných Všeobecných podmienok právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktoré nezavinil a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného spoločnosťou RadioLAN; toto právo musí uplatniť u spoločnosti RadioLAN najneskôr do jedného mesiaca po obnovení poskytovania elektronickej komunikačnej služby.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Servisné služby sú pre rôzne programy poskytované na rôznej úrovni a s rôznou časovou dostupnosťou. Popis postupov a pravidiel pre efektívne riešenie servisov sú zverejnené v dostupnej forme v sekcii Časté otázky a v dokumente “Reklamačný poriadok – služby”, ktorý je dostupný v sekcii Dokumenty a tarify.

7. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť RadioLAN informuje účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.radiolan.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť RadioLAN v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných Všeobecných podmienkach oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť RadioLAN oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou RadioLAN, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené v dostupnej forme v sekcii Časté otázky k príslušnej službe.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Spoločnosť RadioLAN neposkytuje/nemá v ponuke žiadne osobitné služby pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami.

10. Informácie o kvalite služieb

Informácie o kvalite služieb spoločnosti RadioLAN pre koncových používateľov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej časti tarify pre danú službu, ktoré sú dostupné v sekcii Dokumenty a tarify Doplnkové informácie a informácie v zrozumiteľnej a dostupnej forme sú uvedené v sekcii Časté otázky.

11. Informácie o platných cenách vo vzťahu k službám s osobitnými cenovými podmienkami

Informácie o všetkých platných cenách vo vzťahu k službám s osobitnými cenovými podmienkami sú uvedené v tarife k príslušným službám dostupnej v sekcii Dokumenty a tarify.

12. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť RadioLAN povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnej tarife dostupnej v sekcii Dokumenty a tarify k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať. Popis riadenia prevádzky dostupnou formou je zverejnený v sekcii Časté otázky.

13. Informácie o postupoch spoločnosti RadioLAN v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť RadioLAN má v zmysle zákona právo na úhradu za poskytnuté služby. V prípade, ak je účastník v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby aj napriek upozorneniu spoločnosti RadioLAN a uplynutiu dodatočnej primeranej lehoty, je spoločnosť RadioLAN v zmysle Zákona oprávnená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, je spoločnosť RadioLAN oprávnená vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. príslušnom dodatku s viazanosťou. Podrobné podmienky o postupoch spoločnosti RadioLAN v prípade neplatenia úhrad za poskytnuté služby sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre príslušnú službu. Poplatky za upomienku, odpojenie služieb z dôvodu neplatenia a pod., sú uvedené v tarife pre príslušnú službu dostupnej v sekcii Dokumenty a tarify.

14. Informácie o maximálnej prenosovej rýcholosti

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k používateľovi a od používateľa pri službách umožňujúcich prístup na internet sú uvedené v príslušnej časti tarify danej služby. Tarify sú prístupné v sekcii Dokumenty a tarify. Popis zrozumiteľnou a dostupnou formou je zverejnený v sekcii Časté otázky.

15. Údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu majú nasledujúci význam:

 • Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, vrátane inzerovania a marketingu v súvislosti s propagovaním ponúk služieb prístupu k internetu, a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku (Tarife) a Zmluve. Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Ak nie je stanovené inak, Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.
 • Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.
 • Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú bude mať Účastník k dispozícii 1. pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant, business a pod.) – na úrovni minimálne 90% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 90% z každého súvislého 4-hodinového intervalu, 2. pri ostatných pripojeniach – na úrovni minimálne 60% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 60% z každého súvislého 24-hodinového intervalu.
 • Minimálna rýchlosť je rýchlosť, ktorá je: 1. pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant, business a pod.) – 80% z Maximálnej rýchlosti, 2. pri ostatných pripojeniach – 20% z Maximálnej rýchlosti.

Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby. Účastník by mal možnosť odchýlky od Proklamovanej rýchlosti zohľadniť pri výbere služby a zvoliť si takú službu, pri ktorej povolená odchýlka od Proklamovanej rýchlosti nebude predstavovať prekážku pre využívanie a poskytovanie aplikácií a služieb prostredníctvom služby.

16. Kvalita a rýchlosť poskytovanej služby, obmedzenia služby

 • Úroveň a kvalitu služby, jej rýchlosť, časovú dostupnosť, a ostatné parametre je Poskytovateľ povinný zabezpečovať a dodržiavať na Rozhraní. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov služby, zapríčinené Koncovým zariadením, vedením od Rozhrania ku koncovému zariadeniu, alebo nastavením koncového zariadenia.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za koncové zariadenie, ani za dáta, prenášané prostredníctvom siete.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov služby, ktoré nastalo v dôsledku vyššej moci, živelnej pohromy, neoprávneného zásahu do prevádzky siete a služieb, alebo z rozhodnutia štátnej moci.
 • Ak Poskytovateľ na sieti a službe uplatňuje postupy zamerané na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, je povinný zverejňovať tieto informácie prostredníctvom svojho Webového sídla s cieľom transparentného informovania záujemcu a Účastníka o podrobnostiach služby a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb.
 • Ak Poskytovateľ vydá pravidlá pre využívanie služby, Účastník je povinný tieto pravidlá rešpektovať a neužívať službu spôsobom, ktorý týmto pravidlám odporuje. Takéto používanie služby je považované za jej zneužívanie.
 • Účastník je povinný službu využívať v súlade s platnými predpismi; napríklad zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 • Ak je pripojenie realizované na rádiovom rozhraní vo frekvenčnom pásme dostupnom pre využívanie na základe Všeobecného povolenia (tzv. voľné alebo nelicencované pásmo), Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zníženie kvality alebo dostupnosti služby v dôsledku škodlivého rušenia v príslušnom frekvenčnom pásme; práva Účastníka týmto nie sú dotknuté.
 • Rýchlosť komunikácie voči koncovým bodom v internete je závislá od rýchlosti pripojenia týchto koncových bodov k internetu, ich aktuálnej zaťaženosti, stratovosti paketov a sieťovej latencie. Za nedosiahnutie rýchlosti voči koncovým bodom v internete preto Poskytovateľ nezodpovedá. Poskytovateľ zodpovedá za dodržanie rýchlosti v rámci svojej siete a v rámci prepojenia na národný internetový uzol - slovenské peeringové centrum SIX v Bratislave.
 • Poskytovateľ je povinný poskytovať službu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (ďalej len „Nariadenie“) s cieľom zabezpečiť Účastníkovi prístup k otvorenému internetu.
 • Ak Poskytovateľ v súlade s Nariadením uplatní opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, je povinný o tom Účastníka informovať. Poskytovateľ neuplatňuje opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli negatívne vplývať na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov.
 • Údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu majú nasledujúci význam:

  - Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku a Zmluve. Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.

  - Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.

  - Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú bude mať Účastník k dispozícii na úrovni minimálne 60% z Maximálnej rýchlosti počas každého dňa (24h).

  - Minimálna rýchlosť je rýchlosť, na ktorú sa môže znížiť rýchlosť pripojenia. Minimálna rýchlosť je 20% z maximálnej rýchlosti.

 • Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby.
 • Poskytovateľ Účastníka týmto informuje, že v prípade zníženia rýchlosti služby:

  - na prenesenie súborov a načítanie webových stránok bude potrebný dlhší čas,

  - pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa, prenos môže byť prerušovaný či inak sťažený,

  - funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb, vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená.

 • V prípade významných, nepretržitých alebo pravidelne sa opakujúcich nezrovnalostí medzi skutočnou výkonnosťou (rýchlosťou alebo inými parametrami), má Účastník nárok na použitie nápravných prostriedkov – podania sťažnosti a podania reklamácie. Sťažnosť sa podáva Poskytovateľovi, a to spravidla elektronickou poštou, alebo osobne, odpoveď na sťažnosť zasiela Poskytovateľ Účastníkovi spravidla elektronickou poštou. Sťažnosť a Reklamácia sa podáva a vybavuje spôsobom podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uvedený vo Všeobecných podmienkach.

17. Informácie o regulácií sieťovej prevádzky

Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad pravidlá správneho využívania služieb, agregácia, blokovanie, filtrovanie) a tiež informácie o vplyve ich uplatnenia na využívanie služby koncovým používateľom sú uvedené najmä vo Všeobecných podmienkach a v tarifách služieb pre danú službu. Uvedené dokumenty sú prístupné v sekcii Dokumenty a tarify. Doplnkové informácie a informácie v zrozumiteľnej a dostupnej forme sú uvedené v sekcii Časté otázky.